1.4.2018 / Gösterim Sayısı : 306

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİ DESTEKLEME BAŞVURULARI BAŞLIYOR.

​Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" 24.03.2018 Tarih ve 30370 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL'ye kadar hibe ödemesi yapılacak.
Programın Proje Konuları
Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca;
a) Hayvansal Üretime Yönelik Destekleme Projeleri Kapsamında;
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi.
4)Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi.
5) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b) Bitkisel Üretime Yönelik Destekleme Projeleri Kapsamında;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı
5) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği 
Bitkisel Üretime yönelik projelerde basınçlı sulama sistemi zorunludur. 
c) Yöresel Ürünler İle Tıbbi Ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması Ve Paketlenmesine Yönelik Destekleme Projeleri Kapsamında;
1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi, konularını  kapsar.
Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan temini TİGEM tarafından temin edilecektir.
Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi Projelerinde;
 Proje kapsamında alınacak olan alet ekipman ve canlı materyal Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği tarafından karşılanması zorunludur.
Kanatlı Projelerinde; en az 80 m2 kapalı alan ve 400 adet tavuk zorunludur.
Kapama Meyve Bahçesi Projelerinde;
Bodur ve yarı bodur olmayan Sertifikalı fidan 10 m2
Yarı bodur Sertifikalı fidan 7 m2
Bodur sertifikalı fidan 5 m2 alan zorunludur.
Örtü Altı Yetiştiriciliğinde en az 500 m2 alan zorunludur. 
Çok Yıllık Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Projelerinde 
Eğer Genç Çiftçi en az 15 dekar Yonca ve Korunga ve en az 20 dekar
Suni çayır yetiştiriciliği yapacaksa Basınçlı sulama sistemi zorunludur.
Genç Çiftçi en az 25 dekar Korunga Yetiştiriciliği yapacaksa Basınçlı Sulama Sistemi zorunlu değildir. 
Mantar Üretimi ve Tesis Yapımı Projelerinde en az 100 m2 lik kapalı alan zorunludur.
Başvuru Yapacak Genç Çiftçilerde Aranan Şartlar:
Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,
c) Okur-yazar olmak,
ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,
d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,
e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,
f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,
g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,
ğ) 5.4.2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,
h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,
ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.
2016 Yılında Kırıkkale ilimizde 130 Genç Çiftçi bu destekten yararlanmıştır.
 78 Genç Çiftçimiz Büyükbaş, 18 Genç Çiftçimiz Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konularında. Ayrıca 12 Genç Çiftçimiz Arıcılık konusunda, 7 Genç Çiftçimiz Kanatlı yetiştiriciliği konusunda üretime başlamıştır.
Bitkisel üretim konularında 3 adet Kapama Meyve Bahçesi, 6 adet Sera, 1 adet Bağ Yetiştiriciliği, 1 adet Mantar Yetiştiriciliği ve 1 adet Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği konularında Genç Çiftçilerimiz üretime katkı yapmaya başlamışlardır.
2017 Yılında Kırıkkale ilimizde 132 Genç Çiftçi bu destekten yararlanmıştır.
 78 Genç Çiftçimiz Büyükbaş, 36 Genç Çiftçimiz Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konularında. Ayrıca 7 Genç Çiftçimiz Arıcılık konusunda, 3 Genç Çiftçimiz Kanatlı yetiştiriciliği konusunda üretime başlamıştır.
Bitkisel üretim konularında 1 adet Kapama Meyve Bahçesi, 3 adet Sera, 1 adet Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, 1 adet Fide ve Fidan Yetiştiriciliği konularında Genç Çiftçilerimiz üretime katkı yapmaya başlamışlardır.
2016 Yılında Keskin İlçemizde 20 adet Büyükbaş, 2 adet Küçükbaş, 1 adet Kanatlı ve 1 adet Arı Yetiştiriciliği olmak üzere toplamda 24 adet Proje desteklenmiştir. 
2017 Yılında Keskin İlçemizde 22 adet Büyükbaş, 8 adet Küçükbaş, 1 adet Örtü Altı ve 1 adet Arı Yetiştiriciliği olmak üzere toplamda 32 adet Proje desteklenmiştir. 


''